investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Výprodej na trzích se ve čtvrtek rozšířil

19.07.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Ranní zpravodaj: Nasdaq ve středu prudce klesl

18.07.2024
S&P500akciedow jonesnasdaqusa

Vyvrátili vědci rasismus?

18.07.2024

Výrobce polovodičů TSMC navýšil tržby o 40 procent

18.07.2024
AItechnologietržbytsmcvýroba

BlackRock

11.10.2023

BlackRock Inc je největší veřejně obchodovanou firmou v oblasti správy investic, která k 31. prosinci 2022 spravovala aktiva v hodnotě 8,6 bilionu USD.

Představení společnosti

Společnost BlackRock Inc („BlackRock“, nebo „Společnost“) je největší veřejně obchodovanou firmou v oblasti správy investic, která k 31. prosinci 2022 spravovala aktiva v hodnotě 8,6 bilionu USD. Společnost má přibližně 19 800 zaměstnanců ve více než 30 zemích, obsluhuje klienty ve více než 100 zemích světa a poskytuje širokou škálu služeb v oblasti správy investic a institucionálním i retailovým klientům. Rozmanitá platforma společnosti BlackRock zahrnující aktivní, indexové a hotovostní investiční strategie zaměřené na hledání alfa efektu napříč třídami aktiv umožňuje Společnosti nabídnout klientům flexibilně širokou škálu strategií alokace aktiv. Nabídka produktů zahrnuje portfolia s jedním a více aktivy investující do akcií, dluhopisů, alternativních investic a nástrojů peněžního trhu. Produkty jsou nabízeny přímo i prostřednictvím zprostředkovatelů v různých nástrojích, včetně otevřených a uzavřených podílových fondů, fondů iShares a fondů obchodovaných na burze ("ETF") společnosti BlackRock, samostatných účtů, kolektivních svěřenských fondů a dalších sdružených investičních nástrojů. Společnost rovněž nabízí technologické služby, včetně platformy pro řízení investic a rizik Aladdin, Aladdin Wealth, eFront a Cachematrix. Rovněž BlackRock nabízí poradenské služby a řešení pro širokou základnu institucionálních klientů a klientů v oblasti správy majetku. Společnost podléhá přísné regulaci a spravuje majetek svých klientů jako svěřenský správce. Společnost se nezabývá obchodováním na vlastní účet, které by mohlo být v rozporu se zájmy jejích klientů.

Mezi klienty BlackRock patří instituce osvobozené od daně, jako jsou dávkově a příspěvkově definované penzijní plány, charitativní organizace, nadace a nadační fondy; oficiální instituce, jako jsou centrální banky, státní investiční fondy, nadnárodní instituce a další vládní subjekty; instituce podléhající dani, včetně pojišťoven, finančních institucí, podniků a sponzorů fondů třetích stran, a maloobchodní zprostředkovatelé. Společnost udržuje významnou celosvětovou obchodní a marketingovou přítomnost, která se zaměřuje na navazování a udržování vztahů s retailovými a institucionálními správci investic tím, že své služby nabízí investorům přímo a prostřednictvím distribučních vztahů třetích stran. Společnost BlackRock je nezávislá, veřejně obchodovaná společnost, která nemá jediného majoritního akcionáře a jejíž představenstvo tvoří z více než 85 % nezávislí členové.

Příjmy společnosti BlackRock ze správy investic se skládají především z poplatků získaných jako procento z AUM a v některých případech z výkonnostních poplatků, které jsou obvykle vyjádřeny jako procento z výnosů fondu pro klienta. Řada faktorů, včetně cenových pohybů na akciových, dluhových nebo měnových trzích nebo cen reálných aktiv, komodit nebo alternativních investic, do nichž společnost BlackRock investuje jménem klientů, může ovlivnit AUM, příjmy a výnosy společnosti BlackRock.

Společnost spravuje aktiva s fixním výnosem v hodnotě 2,5 bilionu dolarů, z nichž téměř dvě třetiny vlastní instituce pro strategické účely nebo pro účely krytí závazků. Společnost BlackRock se domnívá, že je dobře připravena na prostředí vyšších úrokových sazeb díky rozsahu, diverzifikaci a investiční výkonnosti své platformy s fixním výnosem. Společnost spravuje akciová aktiva v hodnotě 4,4 bilionu dolarů na různých trzích po celém světě.

Vedení se snaží dlouhodobě přinášet akcionářům hodnotu mimo jiné tím, že využívá odlišné konkurenční postavení společnosti BlackRock, což zahrnuje: 

  • dlouhodobý model volby pro klienty, díky němuž společnost nabízí širokou škálu indexových, aktivních a celých portfoliových řešení napříč širokými trhy, tématy, regiony a investičními styly;
  • zaměření společnosti na vysokou investiční výkonnost, která usiluje o nejlepší výnosy s ohledem na riziko pro klientská portfolia v rámci mandátů udělených klienty, aby jim pomohla splnit jejich investiční cíle; 
  • výzkum, data a analytika společnosti, které jsou středobodem investičního přístupu a procesů společnosti BlackRock. Na jejich základě společnost BlackRock usiluje o dosažení nejlepších výnosů s ohledem na riziko a jsou základem pro tvorbu produktů a inovace; 
  • globální působnost společnosti a její závazek uplatňovat osvědčené postupy po celém světě, přičemž přibližně 50 % zaměstnanců mimo Spojené státy (dále jen "USA") slouží klientům na místní úrovni a podporuje místní investiční kapacity. Přibližně 40 % celkového objemu aktiv je spravováno pro klienty se sídlem mimo USA;
  • odlišné vztahy s klienty a fiduciární zaměření Společnosti, které umožňují efektivní přizpůsobení měnícím se potřebám klientů a trendům v odvětví, včetně sekulárního posunu k indexovému investování a ETF, rostoucí alokace na soukromé trhy, rostoucí poptávky po outsourcingu, očekávané realokace do oblasti fixních příjmů, poptávky po vysoce výkonných aktivních strategiích, zájmu o udržitelné investiční strategie a řešení celého portfolia s využitím indexových, aktivních a nelikvidních alternativních produktů; a pokračující zaměření na příjmy a důchody;
  • dlouhodobý závazek společnosti k inovacím, technologickým službám a pokračujícímu vývoji a zvýšenému zájmu o technologické produkty a řešení společnosti BlackRock, včetně Aladdin, Aladdin Wealth, eFront a Cachematrix. Tento závazek je dále rozšířen o minoritní investice do poskytovatelů finančních technologií a digitální distribuce, dat a možností celého portfolia, včetně společností Human Interest, Circle, Envestnet, Scalable Capital, iCapital, Acorns a Clarity AI.

Společnost BlackRock působí na globálním trhu, který je ovlivňován měnící se dynamikou trhu a ekonomickou nejistotou, což jsou faktory, které mohou v daném období významně ovlivnit zisk a výnosy akcionářů. Schopnost společnosti zvyšovat v průběhu času výnosy, zisky a hodnotu pro akcionáře je podmíněna její schopností vytvářet nové obchody, včetně obchodů v oblasti Aladdin a dalších technologických produktů a služeb. Úsilí o nové obchody závisí na schopnosti společnosti BlackRock dosahovat investičních cílů klientů způsobem, který je v souladu s jejich rizikovými preferencemi, poskytovat vynikající služby klientům a inovovat technologie tak, aby sloužily vyvíjejícím se potřebám klientů. Všechny tyto snahy vyžadují nasazení a přínos zaměstnanců společnosti BlackRock. Proto je pro dlouhodobý úspěch společnosti rozhodující schopnost získat, rozvíjet a udržet si kvalifikované odborníky.

Majetek Společnosti

Nové hlavní sídlo společnosti BlackRock, které je pronajaté, se nachází na adrese 50 Hudson Yards, New York, New York, a jeho obsazování začalo v prosinci 2022. Kromě toho si společnost BlackRock nadále pronajímá kancelářské prostory své předchozí hlavní kanceláře, která se nachází na adrese 55 East 52nd Street, New York, New York, a také na 40 East 52nd Street a 49 East 52nd, a to až do dubna 2023, kdy tyto nájemní smlouvy vypršely. Společnost BlackRock si pronajímá další kancelářské prostory po celém světě, včetně Atlanty, Bělehradu (Srbsko), Budapešti, Edinburghu, Gurgaonu (Indie), Hongkongu, Londýna, Bombaje (Indie), Princetonu (New Jersey), San Francisca a Singapuru. Společnost rovněž vlastní kancelářskou budovu o rozloze 84 500 čtverečních stop ve Wilmingtonu ve státě Delaware a datové centrum o rozloze 43 000 čtverečních stop v Amherstu ve státě New York.


Ze schématu lze přehledně vyčíst, jak vydělávala Společnost peníze a za co je následně utratila v roce 2022. Hlavními pilíři příjmů BlackRock je správa akciových aktiv (7,2 mld. USD) a správa aktiv souvisejících s instrumenty fixních příjmů (3,5 mld USD). Ostatní kategorie jsou podobně veliké a výrazně menší, než první dvě – Alternativní investice (1,6 mld. USD), distribuční poplatky (1,4 mld. USD), technologický servis (1,4 mld. USD), diverzifikovaná portfolia (1,3 mld. USD) a ostatní (1,5 mld USD). Celkově tržby společnosti činily minulý rok 17,9 miliard USD a zhruba polovinu z toho činil hrubý zisk. Z hrubého zisku odtekla zhruba čtvrtina na provozní a další náklady (2,6 mld. USD), které zahrnují platy zaměstnanců, vývoj, renty, marketing apod. Provozní zisk tedy činil 6,5 mld. USD, což odpovídá 36,3 % tržeb. Po daních se dostává Společnost na číslo 5,2 mld. USD, což je čistý zisk při 29% marži, což je velmi solidní marže.


Tržby v letech 2018 a 2019 spíše stagnovaly jenom s mírným růstem. Vzhledem k velikosti Společnosti se mohlo zdát, že další růst bude již pouze symbolický. Příchod pandemie zamíchal s kartami a byl velmi pozitivní pro finanční aktiva jako jsou akcie. Díky tomu BlackRock zažívá velmi dobré časy, kdy zájem lidí o investice roste kvůli extrémně silné výkonnosti finančních trhů. Tomu také odpovídá růst tržeb o 11,5 % v roce 2020 a 19,5 % v roce 2021. Rok 2022 byl špatným pro akciové trhy a byl ve znamení odtoku kapitálu, což také ukazuje majetek pod správou Společnosti (AUM), jež se snížil o zhruba 1,4 bilionů USD. Kvůli tomu se BlackRock snížily tržby o 7,7 % v daném roce. Díky letošní obnově na kapitálových trzích se AUM zvyšuje a očekává se růst nad 9 bilionů USD a tržby BlackRock by podle odhadů Bloombergu měly růst o 1,8 %. Ačkoli se nejedná o žádný závratný růst v porovnání s konkurencí se jedná o výjimečný výsledek, kdy konkurenti Společnosti: Invesco, T.Rowe Price Group, či Amundi by měli vykazovat v letošním roce pokles tržeb. Provozní (EBIT) marže se konzistentně pohybuje kolem 36 %, což je nadprůměrná hodnota vzhledem k množině všech firem. Společnost je schopna si udržovat vysoké marže díky malé nákladnosti byznysu, který nevyžaduje drahé stroje, ani obrovské investice do jiného dlouhodobého majetku. Největším nákladem Společnosti je poskytnutí konkurenčního platu kompetentním zaměstnancům, na kterých závisí efektivita a úspěšnost investiční správy. Čistá marže se pak pohybuje na zhruba 30 %, což znamená, že z každého vydělaného dolaru je Společnost schopna si nechat zhruba 30 centů, jedná se tak o velmi dobrý výkon. Zisk na akcii s časem stabilně roste, akcionářům tedy roste hodnota, kterou jejich jednotlivé jejich akcie představují, a to je příznivý vývoj i pro akcionáře budoucí. BlackRock je největší správce investic na světě a se svým AUM 9,11 bilionů USD tak překonává veřejně neobchodované investiční správce jako je Vanguard, jež má AUM 7,6 bilionů USD, nebo Fidelity Investments s AUM 4,2 bilionů USD. Velikost Společnosti představuje jisté výhody (prestiž, bezpečí, spolehlivost) a rizika (regulace, velká korelace s trhem). Největší část majetku pod správou tvoří akciové trhy (53 % z AUM), z toho 5% aktivní management, 24 % tvoří ETF (burzovně obchodované fondy) a 24 % indexové fondy. Fixní příjmové instrumenty tvoří 28 % z AUM a z toho 11 % aktivní management, 8 % ETF a 9% indexové fondy. Diverzifikovaná portfolia tvořila 8 % z AUM a alternativní investice 3 %. Zbytek tvoří správa hotovosti.


Geografický rozpad ukazuje, že BlackRock se nejvíce angažuje v regionu celé Ameriky (tzn. USA, Kanada a Jižní Amerika). Tento region tvoří zhruba 69 % celkových tržeb Společnosti. Přibližně 29 % tržeb tvoří Evropský region a 4,4 % region asijský. Evropský región je nejvíce zastoupený Anglii, Nizozemskem, Francií, Lucemburskem a Švýcarskem. Asijský region nejvíce zastupují Hong Kong, Austrálie, Japonsko a Singapur. V čase jsou tyto podíly velmi stabilní a za posledních 10 let v nich nedošlo k velkým změnám.


Tak jako geografické rozdělení tržeb tak i segmentace tržeb je v čase velmi stabilní a za posledních několik let nevykazuje velké změny. Hlavním kanálem příjmů pro firmu jsou akciové trhy, které tvoří velkou část AUM Společnosti. Historicky tedy zhruba 40 % tržeb připadá na služby související s akciovými trhy. Fixní výnosy se obvykle pohybovaly lehce nad 21 %, ovšem po zvýšení úrokových sazeb popularita těchto instrumentů klesla, neboť došlo k výrazným propadům v cenách těchto instrumentů. Dá se očekávat znovu rostoucí popularita tohoto segmentu v období klesajících sazeb, kdy se podíl tohoto segmentu může zase zvýšit z 19,6 % na 21 % a více. Alternativní investice, jako je investice do neobchodovaných firem, nemovitostí, soukromých fondů, komodit, měn apod. tvoří 3. největší položku v tržbách a podílí se na nich téměř 9 %. V posledních letech tento segment rostl výrazně z 5,85 % v roce 2018 na současných 8,9 %. Distribuční poplatky jsou oddělená položka tržeb Společnosti, která představuje náklady na prodej a marketing spojený s fondy, jež jsou převedeny na distributory. Distribuční poplatky se skládají především z průběžných distribučních poplatků, akcionářských servisních poplatků a provizí z přímého prodeje za výkon funkce hlavního upisovatele a/nebo distributora pro určité spravované podílové fondy. Příjmy z technologických služeb tvoří 7,6 %, jedná se o nabídku technologických systémů pro správu investic a majetku, řízení rizik a digitální distribuce za poplatek. Mezi klienty patří banky, pojišťovny, vládní instituce, penzijní fondy, správci aktiv, maloobchodní distributoři a další investoři. Diverzifikované portfolio služby, jsou zpravidla investiční strategie založené na investicích do globálních akcií, dluhopisů, měn a komodit. Investiční řešení mohou zahrnovat kombinaci pouze dlouhodobých portfolií a alternativních investic, stejně jako taktické alokace aktiv. Produkty pro správu hotovosti (peněžní management) zahrnují zdanitelné a od daně osvobozené fondy peněžního trhu, krátkodobé investiční fondy a přizpůsobené samostatné účty. Portfolia jsou denominována v amerických dolarech, kanadských dolarech, australských dolarech, eurech, švýcarských francích, novozélandských dolarech nebo britských librách. Do ostatních příjmů spadají například konzultační a poradenské služby pro různé vládní i nevládní entity nebo poplatky za vyřízení obchodů.

Dividendy a zpětné odkupy

Z grafu níže je vidět dividendová politika BlackRock, která je v čase rostoucí a poměrně stabilní. Dividendový výnos v čase roste, stejně jako absolutní hodnota dividend, a to od roku 2020. Obvykle Společnost vyplácí dividendy na kvartální bázi s průměrným výnosem kolem 2,5 % a jedná se většinou o identickou dividendu každý kvartál v daném roce. Například letos se jedná o 5 USD na akcii každý kvartál. Podle Bloombergu další ex-dividend date připadá na 6. prosince 2023.


Příznivý vývoj sleduje již poslední dekádu objem obchodovaných akcií. Jinými slovy, Společnost neředí, ba naopak zahušťuje objem obchodovaných akcií, což je dobrým vývojem pro akcionáře BlackRock. Společnost každoročně odkupuje vlastní akcie, díky silnému finančnímu toku může zároveň odkupovat vlastní akcie a vyplácet dividendy. Je tedy nepravděpodobné, že by se společnost s její vysokou čistou marží dostala do finančních obtíží z čehož by plynula potřeba emitovat nové akcie a zředit stávající akcionáře. V průběhu roku 2022 Společnost odkoupila 2,7 milionu kmenových akcií v rámci stávajícího programu zpětného odkupu akcií za přibližně 1,9 miliardy USD. K 31. prosinci 2022 bylo v rámci tohoto programu stále povoleno odkoupit přibližně 0,9 milionu akcií. V lednu 2023 Společnost oznámila, že představenstvo schválilo zpětný odkup dalších sedmi milionů akcií v rámci stávajícího programu zpětného odkupu akcií Společnosti v celkovém objemu až přibližně 7,9 milionu kmenových akcií BlackRock.


Společnost má nízkou úroveň zadlužení, což považujeme za zdravý vývoj a neměla by tak problém okamžitě splatit svůj dluh, kdyby si to situace vyžadovala. Ovšem takovou situaci je těžké si představit, neboť tento dluh tvoří velmi levné dluhopisy emitované Společností. Úrokové náklady tohoto dluhu tak nepřevyšují 2 % z dlužné částky.


Tabulka výše zobrazuje tržní srovnání Společnosti s blízkými konkurenty, investičními správci za účelem nabytí objektivního pohledu na BlackRock a její ocenění/stav. Mezi svými konkurenty je BlackRock zdaleka největší firmou s tržní kapitalizací 104 mld. USD. Velké firmy jsou obzvlášť v současném tržním prostředí ve výhodné pozici, neboť v důsledku vyšších úrokových sazeb jsou investoři ostražití a hledají bezpečnější investice. Velikost firmy obyčejně koreluje s bezpečím a stabilitou investice. Poměr spravovaného majetku AUM k aktivům společnosti ukazuje, jak efektivně společnost hospodaří. BlackRock má 2. nejvyšší poměr po T.Rowe Price Group, což je pozoruhodný výsledek vzhledem k tomu, že efektivita podnikání má tendenci s velikostí firmy spíše klesat. BlackRock je bezkonkurenční, co se týče množství spravovaného majetku. Dividendový výnos Společnosti je v posledních 12 měsících nejmenší ze srovnávaných firem. Ovšem to se kompenzuje konzistentním vykupováním vlastních akcií. Což mimo jiné provádí i Franklin Resources, nebo T.Row Price Group a Invesco, ačkoli ne nutně s takovou konzistencí jako BlackRock. Velmi pozitivním atributem BlackRock je silná čistá marže, která je zase vzhledem k velikosti Společnosti obdivuhodná na 29,3 %. Ostatní společnosti mají s velkým odstupem čisté marže kolem 15 – 20 %. Smíšený růst tržeb (průměr v posledních 4 letech a projekce v roce 2023) je dalším důvodem proč má BlackRock tak silné postavení mezi svými konkurenty, kteří jsou výrazně menší a rostou výrazně pomaleji. Podle klasických oceňovacích poměrů P/S (tržní kapitalizace k tržbám) a P/E (tržní kapitalizace k čistému zisku) patří BlackRock k nejdražším mezi konkurenty. Ovšem tato vysoká valuace je do jisté míry ospravedlnitelná výjimečnou výkonností a stabilitou BlackRock. Dokud bude tento výkon pokračovat, nečekáme, že o tuto valuační prémií oproti svým konkurentům BlackRock přijde.


Graf výše zobrazuje vývoj ceny akcie BlackRock (bílá čára) ve srovnání s klasickým indexem S&P 500 (oranžová čára) a rovnovážným indexem S&P 500 (žlutá čára). V období před pandemií BlackRock pravidelně podstřeloval vývoj na hlavním indexu. Ovšem po pandemií došlo k neúměrnému růstu Společnosti, což vyvolalo nadšení na straně investor a cena akcie tak byla vyhnána výrazně nad vývoj indexu. V roce 2022 ovšem byly tyto zisky vráceny. Akcie BlackRock obecně silně koreluje s indexem, neboť její ziskovost se silně odvíjí od AUM, což se velmi odvíjí od sentiment na trhu. Ke konci roku lze předpokládat konvergenci indexu S&P 500 k historickým maximum. Obyčejně jsou měsíce říjen, listopad a prosinec silnými měsíci pro akcie. Navíc ekonomika v USA vykazuje známky dočasného oživení, a to je pro akcie příznivé.

Analytický konsensus Bloombergu

Z 21 analytiků, kteří pokrývají společnost, 18 z nich vydalo v poslední době doporučení k nákupu akcií BlackRock a 3 z nich doporučení k držení akcie. Ani jeden z analytiků nevydal doporučení k prodeji akcie. Konsensus analytiků stanovil cílovou cenu akcie na 817 USD na akcii. Například Michael J. Cyprys 26 července 2023 aktualizoval své nákupní doporučení s cílovou cenou 781 USD na akcii v dalších 12 měsících. Kenneth B Worthington z JP Morgan Chase aktualizoval své nákupní doporučení 17. července 2023 s cílovou cenou 750 USD na akcii. Greggory Warren z Morningstar má konzervativnější pohled na Společnost a ačkoli stanovil její cílovou cenu na 810 USD, vydal 22. srpna doporučení k držení. Alexander Blostein z Goldman Sachs vydal doporučení k nákupu 14. července s cílovou cenou 800 USD. Analytici jsou tedy optimističtí, co se týče akcií BlackRock a to hlavně pro její silné konkurenční postavení a zdravé finanční postavení.

Závěr

BlackRock je zdravá společnost, vzhledem ke svým konkurentům, silně postavena a má mezinárodní prestiž díky tomu, že se jedná o největšího investičního správce, čímž převyšuje správce jako jsou Vanguard či Fidelity. Akcie Společnosti nejsou levné, nejedná se tudíž o nákup za účelem výdělku na předprodaném cenovém momentu. Investor nákupem akcie BlackRock spíše sází na to, že výjimečnost tohoto giganta ještě bude nějakou dobu pokračovat a hlavně, že trhy mají ještě nějaký prostor pro růst. Jedná se o relativně bezpečnou investici vzhledem k silné rozvaze firmy, její popularitě a regulovanosti. Pravidelná výplata dividend a pravidelné zpětné odkupy akcií Společnosti jsou velkým pro potenciální akcionáře Společnosti.


Autor: Mgr. Timur Barotov

Investiční upozornění

Analýzy slouží pouze pro informační účely a jsou poskytovány v rámci informační podpory klientům Společnosti, nejde o investiční poradenství či poradenskou službu, neboť tyto činnosti Společnost nenabízí a neprovádí. Analýzy slouží pouze pro informační účely a nepředstavují žádnou nabídku či výzvu uzavřít smlouvu týkající se investičního nástroje nebo investiční služby. Analýzy v žádném případě nepředstavují formu jakéhokoli individualizovaného doporučení zákazníkovi, neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní investiční nástroje nebo strategie konkrétním zákazníkům. Investiční nástroje zmíněné v analýzách nemusí být vhodné pro každého investora. Analýzy, včetně informací a názorů v nich obsažených, nelze mechanicky použít k nákupu, prodeji či jiné dispozici s investičními nástroji.

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top