investice.cz /Co je to investiční certifikát?
Vaše investiční příležitosti

Knihovna vědomostí Jak fungují investiční certifikáty?

Co je to investiční certifikát?

Mohou být investiční certifikáty zajímavou investicí a způsobem pro další rozložení portfolia?


Investiční certifikáty představují formu investování s omezenou mírou rizika, která je dopředu přesně definována. Investoři mají kdykoliv v průběhu životnosti certifikátu možnost tento certifikát odprodat za aktuální tržní cenu. Možné výnosy z certifikátů mohou překonávat výnosy z jiných typů zhodnocování peněžních prostředků, zejména těch konzervativních, jako jsou termínované vklady či státní dluhopisy. Certifikáty jsou obvykle emitovány, neboli vydávány renomovanými nadnárodními bankami ve spolupráci s obchodníkem s cennými papíry. V případě, že si investor nechce „podržet“ investiční certifikát do jeho splatnosti, může jej prodat za aktuální tržní cenu i před uplynutím doby splatnosti. 

Proč koupit investiční certifikáty   Realizované investiční certifikáty   Certifikáty

 

Co je to certifikát?


Investiční certifikát je zvláštní typ cenného papíru, který zavazuje emitenta ve splatnosti vrátit předem definovanou částku s výnosem, který se odvíjí od ceny podkladového aktiva, na která jsou certifikáty vázány. Podkladovým aktivem mohou být akcie, akciové indexy, komodity, měnové páry, úrokové míry apod. Podmínky každého emitovaného certifikátu jsou předem definovány, tj. investor je již před koupí investičního certifikátu seznámen s jeho parametry, podle kterých se bude určovat jeho finální výnos.


Postup  při přípravě certifikátu


Obvyklý postup je ten, že před vydáním vlastního investičního certifikátu jsou emitentem ve spolupráci s obchodníkem s cennými papíry (dále jen OCP) připraveny základní parametry. Tyto základní parametry jsou prezentovány v písemné podobě v dokumentu, který se nazývá „pager“ (stručný výtah z emisních podmínek emitenta). Na tomto „pageru“ investoři informace o konkrétním podkladovém aktivu, datu emise, době splatnosti a výplatních podmínkách. Po zafixování parametrů investičního certifikátu je vydán finální dokument, ve kterém investoři najdou přesné hodnoty (tj. participace, fixační hodnoty atd.). Před nákupem investičního certifikátu za emisních podmínek musí být investor seznámen s veškerými riziky spojenými s investováním do tohoto produktu. 


Vývoj podkladového aktiva?


Investiční certifikáty mohou představovat zajímavou investiční alternativu, neboť pro jejich finální výkon jsou rozhodující hodnoty podkladového aktiva pouze v určitých sledovaných dnech, kterými jsou obvykle pouze začátek a konec života certifikátu. V případě, že se jedná o certifikát, který vyplácí kupony, pak jsou pro výplatu kuponů směrodatné pouze rozhodné dny. Při pozitivní výkonnosti zákazník participuje na vývoji podkladového aktiva v předem stanoveném poměru, v opačném případě je investorovi garantována nominální hodnota certifikátu. Potenciální výnos ve splatnosti garantovaného  investičního certifikátu se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Investiční certifikáty bývají často navázány na podkladová aktiva, která se obchodují ve velkých objemech, a proto nejsou výsledné hodnoty ovlivnitelné jedním nebo několika málo účastníky kapitálového trhu.


Jaký u certifikátů očekávat výnos?


Výnosová složka může být stanovena formou kuponových výplat (čtvrtletní či roční výplata), nebo přímo participací na pohybu podkladového aktiva. Některé emitované certifikáty mohou investorům  při pozitivním vývoji podkladového aktiva přinést výnos přesahující 10% za rok. Garance 100 % návratnosti je poskytována pouze v případě „(po)držení“ investičního certifikátu do jeho splatnosti. Garantované certifikáty fungují na stejném principu jako dluhopisy. To znamená, že v době jejich splatnosti je zákazníkům garantována návratnost vložených prostředků bez ohledu na vývoj podkladového aktiva.

Možný výnos ve splatnosti garantovaného investičního certifikátu se odvíjí od vývoje podkladového aktiva. Zákazník při pozitivní výkonnosti participuje na vývoji podkladového aktiva v předem stanoveném poměru. Vítanou vlastností garantovaných certifikátů je možnost prodeje i před datem jejich splatnosti za aktuální tržní cenu, která však při poklesu podkladového aktiva nemusí propadat o tolik jako samotné podkladové aktivum, protože garantovaný certifikát se v danou chvíli chová jako diskontovaný dluhopis. Jeho cena tedy do splatnosti certifikátu závisí na standardním úroku.


Délka života investičních certifikátů?


Investiční certifikáty se obvykle vypisují na dobu určitou (3 – 5 let) a jejich splatnost bývá určena přesným datem. Splatnost některých certifikátů může nastat i dříve v případě, že certifikát využívá tzv. funkci autocall, tj. předčasné ukončení ze strany emitenta. V případě funkce autocall může být certifikát splacen i předčasně a investorům jsou vyplaceny případné příslušné výnosy.


Likvidita a možnost odprodeje před splatností


Investiční certifikát přináší investorovi pevně stanovený výnos při omezené míře rizika ztráty vložených prostředků formou kapitálové ochrany poskytnuté emitentem. Vítanou vlastností investičních certifikátů je jejich vysoká likvidita, možnost prodeje kdykoliv před datem splatnosti za aktuální tržní cenu. Tržní cena garantovaných certifikátů v případě extrémních propadů cen podkladových aktiv nemusí reagovat stejnou měrou, jako samotné podkladové aktivum, neboť garantovaný certifikát se v danou chvíli chová jako diskontovaný dluhopis. Jeho cena do splatnosti je dána standardním úrokem. Discount Certificate (diskontní certifikát) je zvláštní druh certifikátu, který má omezenou dobu trvání (obvykle 3-18 měsíců). Investor nakupuje certifikát za nižší cenu.


Jaká rizika přináší?


Nejvýznamnější riziko, které je spojeno s investičním certifikátem, je zejména kreditní riziko emitenta, tj. potenciální neschopnost emitující banky dostát svým závazkům vyplývajícím  z emitovaného certifikátu. Z toho důvodu upřednosťnují OCP spolupráci s nejvýznamnějšími a nejbonitnějšími bankovními domy, u kterých je toto riziko výrazně nižší. Dalším důležitým rizikem, na které je třeba v případě garantovaných certifikátů upozornit,  je rozhodnutí investora prodat investiční certifikát před jeho splatností (tj. předčasně). V takovém případě nebývá možně garantovat návratnost investované částky.


Výhody oproti standardním investičním instrumentům


  • rozmanitá nabídka z pohledu podkladových aktiv a splatností
  • možnost vyššího výnosu než u termínovaných vkladů a státních dluhopisů
  • vysoká míra likvidity (možnost kdykoliv prodat za aktuální tržní cenu)
  • relativně snadné uvedení na trh
  • eliminace kurzového rizika

Garantované certifikáty


Fungují na stejném principu jako dluhopisy, které však nenabízejí takovou pestrost nabídky a možnosti. V době splatnosti certifikátu je v těchto případech investorům garantována návratnost vložených prostředků bez ohledu na vývoj na trhu. Při očekávané pozitivní výkonnosti participují na zisku v předem stanoveném poměru.


Bonusové certifikáty


Bonusové certifikáty přináší možnosti vyššího výnosu než garantované. Jsou určeny pro investory, kteří se neobávají mírného růstu ani poklesu, neboť pokud se pohybují ve stanovených limitech, získávají v každém případě bonus (viz % vyjádření u certifikátu). Pokud však jejich hodnota v době splatnosti úspěšně překročí horní hranici limitu, získávají výnosy navíc na základě výkonu daného certifikátu. Pokud naopak poklesne pod spodní bariéru limitu, inkasují aktuální tržní hodnotu bez nároku na bonus. Bonus certifikát v sobě obsahuje tzv. ochrannou bariéru (ve vývoji ceny podkladového aktiva), která je tvořena dvěma pásmy:

  • horní hranice (bonus hranice) - při emisi se nachází několik % nad aktuální hodnotou  podkladového aktiva
  • dolní hranice (ochranná bariéra) - při emisi se nachází několik % pod aktuální hodnotou podkladového aktiva


Znamená to, že investor se nemusí bát mírného růstu ani poklesu, neboť počítá s bonusem. V případě poklesu podkladového aktiva se sleduje, zda se podkladové aktivum nedostane pod stanovenou ochrannou bariéru (její dolní hranici). Pokud je jeho cena nad touto ochrannou bariérou, pak je výnosem bonus, stejně tak v případě stagnace nebo mírného růstu podkladového aktiva. V opačném případě (proražení bariéry tj. dolní hranice) je investorovi v době splatnosti vyplacena částka odpovídající poklesu podkladového aktiva. tj. investor ztrácí nárok na bonus a realizuje přímou ztrátu.


Investiční certifikáty nepatří mezi aktuálně nabízené produkty společnosti BH Securities.
Pro více informací o stávajících možnostech investování nám můžete napsat, třeba přes kontaktní formulář níže.

Mohlo by vás také zajímat

Nejlidnatější země světa mají ekonomické problémy

02.09.2019

V Indii žije 17,5 procenta světové populace...

Státní rozpočet se propadl do schodku 22 miliard korun

04.12.2018

Ke konci listopadu skončil státní rozpočet ve schodku 21,6 miliardy korun...

Přebytek státního rozpočtu klesl na 6 miliard korun

02.11.2018

Ke konci října skončil státní rozpočet v přebytku 5,7 miliardy korun...

Veřejný dluh v přepočtu na obyvatele dosáhl úrovně 164 700 korun

22.10.2018

Eurostat potvrdil, že hospodaření sektoru vládních institucí České republiky skončilo v roce 2017 přebytkem ve výši 78,2 miliardy korun...

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Zajímáte se o investování?

Zeptejte se nás na aktuální příležitosti.

top