Hledáte zajímavou investici? Nebo snadný způsob rozložení portfolia?

Hledáte zajímavou investici? Nebo snadný způsob rozložení portfolia?

Co nabízí investiční certifikáty?

Investiční certifikáty představují moderní formu investování s omezenou mírou rizika, která je dopředu přesně definována. Investoři mají kdykoliv v průběhu životnosti certifikátu možnost tento certifikát odprodat za aktuální tržní cenu. Možné výnosy z certifikátů mohou několikanásobně překonat výnosy z tradičních konzervativních typů zhodnocování peněžních prostředků, zejména termínovaných vkladů a státních dluhopisů.

Certifikáty jsou vždy emitovány, neboli vydávány renomovanými nadnárodními bankami ve spolupráci s BH Securities. V rámci exkluzivních nabídek umožňujeme svým zákazníkům investovat zejména do garantovaných a bonusových investičních certifikátů. V případě, že si zákazník nechce „podržet“ investiční certifikát do jeho splatnosti, může jej prostřednictvím BH Securities prodat za aktuální tržní cenu i před uplynutím doby splatnosti. Informace o aktuálních tržních cenách jsou investorům kdykoliv k dispozici online v zabezpečené části internetových stránek BH Securities.

Proč koupit investiční certifikáty   Realizované investiční certifikáty   Certifikáty

 

Co je to certifikát?

Investiční certifikát je zvláštní druh cenného papíru. Jedná se o závazek emitenta ve splatnosti vrátit předem definovanou částku s výnosem, který se odvíjí od ceny podkladového aktiva, na která jsou certifikáty vázány. Podkladovým aktivem mohou být akcie, akciové indexy, komodity, měnové páry, úrokové míry apod. Podmínky každého emitovaného certifikátu jsou předem definovány, tj. investor je již před koupí investičního certifikátu seznámen s jeho parametry, podle kterých se bude pohybovat jeho finální výnos. Námi nabízené certifikáty mohou být předčasně odprodány kdykoliv před datem splatnosti.

Postup  při přípravě certifikátu:

Před vydáním vlastního investičního certifikátu jsou emitentem ve spolupráci s BH Securities  (dále je BHS) připraveny základní parametry. Tyto základní parametry jsou prezentovány v písemné podobě v dokumentu, který se nazývá „pager“ (stručný výtah z emisních podmínek emitenta) Na tomto „pageru“ najdou investoři informace o konkrétním podkladovém aktivu, datu emise, době splatnosti a výplatních podmínkách. Po zafixování parametrů investičního certifikátu je vydán finální dokument, ve kterém investoři najdou přesné hodnoty (tj. participace, fixační hodnoty atd.).  

Před nákupem investičního certifikátu za emisních podmínek je investor seznámen s veškerými riziky spojenými s investováním do tohoto produktu. V případě zájmu o koupi  investičního certifikátu uzavře smlouvu s  BHS, tj. otevře si účet, převede  požadovanou částku k nákupu investičního certifikátu a zadá pokyn k jeho nákupu.

Vývoj podkladového aktiva?

Investiční certifikáty, na jejichž přípravě se podílíme mohou představovat zajímavou investiční alternativu, neboť pro jejich finální výkon jsou rozhodující hodnoty podkladového aktiva pouze v určitých sledovaných dnech, kterými jsou obvykle pouze začátek a konec života certifikátu. V případě, že se jedná o certifikát, který vyplácí kupony, pak jsou pro výplatu kuponů směrodatné pouze rozhodné dny.

Při pozitivní výkonnosti zákazník participuje na vývoji podkladového aktiva v předem stanoveném poměru, v opačném případě je investorovi garantována nominální hodnota certifikátu. Potenciální výnos ve splatnosti garantovaného  investičního certifikátu se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Námi prezentované certifikáty jsou navázány na podkladová aktiva, která se obchodují ve velkých objemech, a proto nejsou výsledné hodnoty podkladového aktiva ovlivnitelné jedním nebo několika málo účastníky kapitálového trhu.

Jaký mohu očekávat výnos?

Výnosová složka  může být stanovena formou kuponových výplat (čtvrtletní či roční výplata), nebo přímo participací na pohybu podkladového aktiva.

Některé emitované certifikáty mohou investorům  při pozitivním vývoji podkladového aktiva přinést výnos až 10%  za rok.

Garance 100 % návratnosti je poskytována pouze v případě „(po)držení“ investičního certifikátu do jeho splatnosti. Garantované certifikáty fungují na stejném principu jako dluhopisy. To znamená, že v době jejich splatnosti je zákazníkům garantována návratnost vložených prostředků bez ohledu na vývoj podkladového aktiva. Možný výnos ve splatnosti garantovaného investičního certifikátu se odvíjí od vývoje podkladového aktiva. Zákazník při pozitivní výkonnosti participuje na vývoji podkladového aktiva v předem stanoveném poměru. Vítanou vlastností garantovaných certifikátů je možnost prodeje i před datem jejich splatnosti za aktuální tržní cenu, která však při poklesu podkladového aktiva nemusí propadat o tolik jako samotné podkladové aktivum, protože garantovaný certifikát se v danou chvíli chová jako diskontovaný dluhopis. Jeho cena tedy do splatnosti certifikátu závisí na standardním úroku.

Délka života investičních certifikátů?

Investiční certifikáty se vypisují na dobu určitou (3 – 5 let) a jejich splatnost je určena přesným datem. Splatnost některých certifikátů může nastat i dříve v případě, že certifikát využívá tzv. funkci autocall, tj. předčasné ukončení ze strany emitenta. V případě funkce autocall může být certifikát splacen i předčasně a investorům jsou vyplaceny případné příslušné výnosy.

Likvidita, možnost odprodeje před splatností?

Investiční certifikát  přináší investorovi pevně stanovený výnos při omezené míře rizika ztráty vložených prostředků formou kapitálové ochrany poskytnuté emitentem. Vítanou vlastností investičních certifikátů je jejich vysoká likvidita, možnost prodeje kdykoliv před datem splatnosti za aktuální tržní cenu.

Tržní cena garantovaných certifikátů v případě extrémních propadů cen podkladových aktiv nemusí reagovat stejnou měrou, jako samotné podkladové aktivum, neboť garantovaný certifikát se v danou chvíli chová jako diskontovaný dluhopis. Jeho cena do splatnosti je dána standardním úrokem.

Discount Certificate (diskontní certifikát) - je zvláštní druh certifikátu, který má omezenou dobu trvání (obvykle 3-18 měsíců). Investor nakupuje certifikát za nižší cenu.

Jaká rizika přináší?

Nejvýznamnější riziko, které je spojeno s investičním certifikátem, je zejména kreditní riziko emitenta, tj. potenciální neschopnost emitující banky dostát svým závazkům vyplývajícím  z emitovaného certifikátu. Z toho důvodu upřednostňujeme spolupráci pouze s nejvýznamnějšími a nejbonitnějšími bankovními domy, u kterých je toto riziko výrazně nižší.

Dalším důležitým rizikem na které je třeba v případě garantovaných certifikátů upozornit,  je  rozhodnutí investora prodat investiční certifikát před jeho splatností (tj. předčasně), v tomto případě bohužel není možně garantovat návratnost investované částky.

Výhody oproti standardním investičním instrumentům

  • rozmanitá nabídka z pohledu podkladových aktiv a splatností
  • možnost vyššího výnosu než u termínovaných vkladů a státních dluhopisů
  • vysoká míra likvidity (možnost kdykoliv prodat za aktuální tržní cenu)
  • snazší uvedení na trh
  • eliminace kurzového rizika

Nabízené druhy certifikátů

BH Securities, a.s. svým investorům s ohledem na riziko a potenciální výnos nabízí dva druhy certifikátů. Zbývající druhy investičních certifikátů (např. pákové, turbo, knockout investiční certifikáty) nenabízí z důvodu možného vysokého rizika ztráty investovaných prostředků.

Garantované certifikáty

fungují na stejném principu jako dluhopisy, avšak ty nenabízejí takovou pestrost nabídky a možnosti. V době splatnosti certifikátu je Vám tedy garantována návratnost vložených prostředků bez ohledu na vývoj na trhu. Při očekávané pozitivní výkonnosti participujete na zisku v předem stanoveném poměru (viz uvedená % u daných certifikátů).

Bonusové certifikáty

přináší možnosti ještě vyššího výnosu než garantované.  Jsou určeny pro investory, kteří se neobávají mírného růstu ani poklesu, neboť pokud se pohybují ve stanovených limitech, získávají v každém případě bonus (viz % vyjádření u certifikátu). Pokud však jejich hodnota v době splatnosti úspěšně překročí horní hranici limitu, získáváte výnosy navíc na základě výkonu daného certifikátu. Pokud naopak poklesne pod spodní bariéru limitu, inkasujete aktuální tržní hodnotu bez nároku na bonus.

Bonus certifikát v sobě obsahuje tzv. ochrannou bariéru (ve vývoji ceny podkladového aktiva), která je tvořena dvěma pásmy:

  • horní hranice (bonus hranice)  - při emisi se nachází několik % nad aktuální hodnotou  podkladového aktiva
  • dolní hranice (ochranná bariéra) - při emisi se nachází několik % pod aktuální hodnotou podkladového aktiva

Znamená to, že investor se nemusí bát mírného růstu ani poklesu, neboť počítá s bonusem. V případě poklesu podkladového aktiva se sleduje, zda se podkladové aktivum nedostane pod stanovenou ochrannou bariéru (její dolní hranici). Pokud je jeho cena nad touto ochrannou bariérou, pak je výnosem bonus, stejně tak v případě stagnace nebo mírného růstu podkladového aktiva. V opačném případě (proražení bariéry tj. dolní hranice) je investorovi v době splatnosti vyplacena částka odpovídající poklesu podkladového aktiva. tj. investor ztrácí nárok na bonus a realizuje přímou ztrátu.

V případě zájmu, je BHS schopno nabídnout zákazníkům investiční certifikáty v jiné měně než CZK, stejně tak je možné v individuálních případech připravit certifikát „přesně na míru“ dle požadavků investora.

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

BHS
Získejte náskok ve světě investic
Děkujeme za Váš zájem. Zajímavé novinky ze světa investic Vám dorazí na email.
Do té doby můžete informace získávat třeba sledováním našeho magazínu.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.

Ozvěte se
+420 255 710 710 +420 255 710 710