investice.cz /magazín
Vaše investiční příležitosti

Ranní zpravodaj: Výprodej na trzích se ve čtvrtek rozšířil

19.07.2024
S&P500akcieburzadow jonesnasdaqusa

Ranní zpravodaj: Nasdaq ve středu prudce klesl

18.07.2024
S&P500akciedow jonesnasdaqusa

Vyvrátili vědci rasismus?

18.07.2024

Výrobce polovodičů TSMC navýšil tržby o 40 procent

18.07.2024
AItechnologietržbytsmcvýroba

Zajímavé akcie

02.11.2015

Jsou akcie v sekci „Zajímavé akcie“ opravdu zajímavé? Posuďte sami.

Jsou akcie v sekci „Zajímavé akcie“ opravdu zajímavé? Posuďte sami.

V sekci „Zajímavé akcie“ na www.bhs.cz představujeme klientům akcie, které jsou z různých důvodů zajímavé. Může to být např. zvýšení výplaty dividend, technické hledisko nebo např. očekávání zvýšení zisku na akcii. V těchto dokumentech nestanovujeme žádné vstupní ani výstupní ceny, ale očekáváme „zajímavé pohyby“.

Pokud budeme uvažovat, že 20 % p.a. zisku je „zajímavých“, kvartálně zajímavě hodnotíme 5 %. Toto zhodnocení nemusí znamenat čas na uzavření pozice, ale nabízí se pohodlné „uzamčení zisku“ (nastavení stop pokynu nad nákupní hodnotu) a setrvání v pozici.

Zdroj dat: Bloomberg

Doplňující informace k tabulce

Tabulka shrnuje „Zajímavé akcie“, které jsme klientům představili. Zeleně označujeme každou, která dokázala překonat 5% nárůst v průběhu 3 měsíců a 10% nárůst v průběhu 6 měsíců od jejího zveřejnění (v hlavních obchodních hodinách). K procentuálnímu nárůstu nejsou připočítány dividendy, které ve většině případů firmy vyplatily. Nezohledňujeme transakční náklady. Tmavá čára odděluje akcie, které dosud nedokončily sledovací období.

Nejvyšší nárůsty za 6 měsíců

UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOSTI  (Investiční disclaimer)

Toto upozornění, kromě obecného a trvalého úsilí společnosti BH Securities a.s. poskytovat klientům a čtenářům analytických výstupů zřetelné a relevantní informace, plní  taktéž úlohu naplnění požadavků Vyhlášky č.114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry ze dne 27.3.2006 (další informace jsou uvedeny v souboru Poctivá prezentace ).

Přesto, že v následujícím textu je uvedena řada důležitých skutečností, je třeba výslovně upozornit na to, že upozornění společnosti je třeba číst a vnímat ve svém celku, tj. kromě informací zde uvedených taktéž informace a prohlášení uvedená na webových stránkách společnosti BH Securities a.s. www.bhs.cz, na něž touto cestou výslovně odkazujeme.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena.

Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti.

Investiční instrumenty denominované v cizích měnách jsou, kromě výše uvedených skutečností navíc vystaveny vlivům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí.

Je-li na těchto stránkách zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služby nebo návratnost investic či že tyto instituce takové investice doporučují.

Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádnou nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje. Investiční nástroje zmíněné v investičních doporučeních nemusí být vhodné pro každého investora, neboť nezohledňují individuální potřeby a možnosti jednotlivých klientů. Investiční doporučení mají sloužit odborně zdatným investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičních doporučeních.

Dokument je tedy určen především pro kvalifikované a zkušené investory. Tento dokument a v něm obsažené informace a názory nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům cenných papírů.

Názory společnosti BH Securities a.s. uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění, především v souvislosti s aktuálním vývojem na kapitálových trzích.

Společnost BH Securities a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto dokumentu.

Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti (s výjimkou údajů vztahujících se přímo k BH Securities a.s.).

Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že tento dokument (a veškeré analytické výstupy BH Securities a.s.) je třeba vnímat:

  • s vědomím, že uváděné ceny a cíle nezohledňují transakční náklady spojené s nákupem a prodejem,
  • ve svém celku, ne jen pouze v jednotlivostech, či vytržených částech,
  • v kontextu k dalším (předcházejícím i následným) dokumentům a zpravodajství BH Securities a.s.; tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné.
  • v kontextu k aktuálnímu dění na trzích,
  • s vědomím, že vytváření dokumentu zahrnuje zpracování mnoha údajů z mnoha zdrojů, což je proces, který nelze plně zautomatizovat, je vněm obsažen nemalý podíl ručního zpracování včetně možného ručního přepisu údajů a přes veškerou snahu a pozornost nelze vyloučit vznik tiskové chyby a chyby plynoucí z přepisu či kopírování údajů z jiných zdrojů.
  • s vědomím omezeného rozsahu a časové platnosti dokumentu.

Je v zájmu uživatele doplnit informace a náměty obsažené v dokumentu o další informační zdroje a srovnání ještě před vlastním investičním rozhodnutím.

Společnost BH Securities a.s. se může příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat informační servis či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu.

Společnost BH Securities a.s.:

  • v posledních 12 měsících nebyla vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem,
  • nemá s emitentem uzavřenu jinou smlouvu o poskytování investičních služeb,
  • nemá s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování investičních doporučení.
  • je pro některé akciové tituly obchodované na Burze cenných papírů Praha tvůrcem trhu (aktuální seznam je uveden v souboru poctivá prezentace).

Zaměstnanci společnosti a osoby podílející se na tvorbě tohoto dokumentu mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty.

Odměna analytiků nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v analýzách. Analytici, kteří připravují investiční doporučení, nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu a jsou odměňováni dle různých kritérií, včetně kvality a přesnosti rozborů, spokojenosti klientů, konkurenčních faktorů.

Společnost BH Securities a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení. Žádné hodnocení osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování BH Securities a.s.  s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím případném obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů.

Mimo dlouhodobých investičních doporučení vycházejících z metod finanční analýzy hospodářských výsledků a jejich očekávání zveřejňovaných na jiných místech webových stránek společnosti BH Securities a.s. čas od času zveřejňuje společnost BH Securities a.s. i krátkodobá doporučení vycházející z aktuálního vývoje na akciových trzích. Jedná se o krátkodobé investiční příležitosti vycházející zejména z technické analýzy, aktuálních, či očekávaných podstatných událostí na trhu tzv. Trade Idea. Investiční doporučení zveřejňovaná v této sekci vychází zejména z aktuálních podmínek na trhu a platí pouze krátce po vydání. Zpravidla nejsou dále aktualizována. Trade Idea nemusí být krátkodobě v souladu s dlouhodobými materiály zveřejňovanými např. pro české tituly obchodované na burze.

Investiční příležitosti (Trade Idea) nejsou investičním doporučením dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení. V případě Trade Idea společnost BH Securities a.s. nevytváří statistiku „Poměr jednotlivých stupňů investičních doporučení ani Přehledy doporučení vydaných za posledních 12 měsíců“. Doporučení Trade Idea jsou zveřejňovány chronologicky a jejich abecední seznam není zpracováván.

Tento dokument je vydán společností BH Securities a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky.

Další informace lze získat v sekci Dokumenty ke stažení.

Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities a.s., proto žádáme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities  a.s.

Investiční příležitosti

Jestli jste již načerpali dost informací, přišel čas zamyslet se, jak je využít. Pokud máte chuť zapojit se do světa investic, stačí si vybrat svou příležitost.

top