Upozornění na rizika

Obchodování s investičními nástroji  s sebou kromě možného potenciálního zisku přináší i určitá rizika. Rizika jsou u investičních certifikátů typově totožná s riziky ostatních investičních nástrojů, jako jsou např. akcie, dluhopisy či podílové listy. Níže uvádíme základní možná rizika spojená s obchodováním na kapitálových trzích. V případech námi nabízených certifikátů  jsou tato potenciální rizika ve velké míře omezena.  V rámci osobní schůzky je však  investor vždy seznámen s konkrétními riziky vztahujícími se k danému certifikátu.

Tržní rizika

Při investici do cenných papírů se uplatňují obvyklá rizika investování, tržní ceny cenných papírů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr, hospodářských výsledků a způsobu, jak trh cenné papíry vnímá.

Měnová rizika

V případě investic do cenných papírů denominovaných v cizí měně je třeba zvážit a do hodnocení investice zahrnout možné výkyvy měnových kurzů cizích měn vůči české koruně. Nepříznivý vývoj měnových kurzů může způsobit ztrátovost investice i přes pozitivní cenový vývoj cenného papíru denominovaného v cizí měně.

Riziko emitenta

Investice do cenných papírů, zejména do dluhových cenných papírů, mohou být vystaveny nepříznivým změnám ve finančních či hospodářských podmínkách emitenta nebo v obecných ekonomických podmínkách či na ně mohou mít vliv všechny tyto skutečnosti, anebo mohou být vystaveny nepředpokládanému vzestupu úrokové míry, který může zhoršit schopnost emitenta provádět platby úroků a jistiny, zejména je-li emitent více zadlužen. Schopnost emitenta plnit své závazky může být také nepříznivě ovlivněna hospodářským rozvojem společnosti, neschopností emitenta dodržet plánované obchodní předpovědi nebo nedostupností dalšího financování. Rovněž hospodářský pokles nebo nárůst úrokové míry může zvýšit pravděpodobnost defaultu na straně emitenta těchto cenných papírů.

Riziko nedostatečné likvidity

Investice do cenných papírů zahrnují rovněž i riziko nedostatečné likvidity spočívající ve skutečnosti, že určitý cenný papír nebude možné zpeněžit za požadovanou cenu nebo nebude možné koupit či prodat cenný papír v požadované době.

Inflační riziko

Inflační riziko neboli riziko znehodnocení peněz je třeba zakalkulovat do hodnocení potenciální výnosnosti/ztrátovosti investice. Nepříznivý inflační vývoj může negativně ovlivnit vývoj investice, a to i pří pozitivním vývoji ceny cenného papíru. Kurzy cenných papírů podléhají větší kolísavosti v obdobích vysoké inflace.

Riziko vypořádání

Riziko vypořádání vyplývá z možnosti selhání protistrany při vypořádání transakce. Může tedy nastat situace, kdy protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě.

Rizika spojená se selháním obchodního systému

Obchodní systém, přes který jsou vkládány objednávky zákazníků, stejně jako systémové mechanismy organizátorů trhů mohou zaznamenat výpadky nebo být zcela vyřazeny z činnosti. V takovém případě může zákazníkovi hrozit zhoršení podmínek pro uzavření obchodu.

Riziko zahraniční jurisdikce

V případě nákupu investičního nástroje je třeba zohlednit, podle jakého práva se bude řešit případný soudní spor. Některé investiční nástroje mají uvedeno ve svém prospektu, že se spory řeší podle práva emitenta, což vždy nemusí být český subjekt.

Více o BH Securities a.s. naleznete na www.bhs.cz.

ŽÁDOST O ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O NOVÝCH INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH

  • nové investiční příležitosti
  • horké aktuality
  • důležitá oznámení

Odesláním emailové adresy souhlasím s užitím osobních údajů

Klientské centrum - zlato
+420 255 710 720
Klientské centrum - ostatní produkty
+420 255 710 715
Nabídky spolupráce
+420 255 710 710

Nabídky na propagaci v médiích zasílejte výhradně na media@investice.cz. Jinak budou nabídky považovány za nevyžádanou poštu.

Sledujte nepřetržitě aktuální dění