Co je dluhopis

Cenné papíry s pravidelným úrokem

Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli, je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích, to vše k předem určeným datům.

Tyto cenné papíry vydávají zejména státy, samosprávné celky nebo firmy, které si tak od investorů půjčují potřebný kapitál. Investoři po skončení doby splatnosti dostanou zpět vložené prostředky zvýšené o úroky za poskytnutou půjčku. Investice do fixně úročených dluhopisů jsou vhodné pro investory začátečníky, kteří hledají jistotu a stabilitu svých investic, nemusí investici aktivně sledovat a inkasují úroky. I tady lze provést diverzifikaci a investici rozložit do několika typů dluhových cenných papírů podle doby jejich splatnosti, podle typu úročení či dle druhu emise.

Jde tedy o cenné papíry (obligace, bondy), které na rozdíl od akcií zajišťují jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Zakoupením dluhopisů vlastně poskytujete vydavateli (emitentovi) půjčku a ten se za to zavazuje, že vám bude pravidelně platit úroky až do konce jejich platnosti. To je také jejich hlavní výhodou. Po uplynutí této doby dostane investor zpět i to, co za dluhopisy zaplatil (jejich nominální hodnotu).

investovani-investicni-certifikat-vs-terminovany-vklad | investice.cz

Pro koho jsou dluhopisy vhodné?

Dluhopisy jsou vhodným nástrojem jak pro začátečníky, kteří nemusí aktivně sledovat svoji investici a jen inkasují úroky, tak i pro zkušené investory, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio.

Kdo vydává dluhopisy?

Dluhopisy většinou vydávají instituce – státy, samosprávy nebo korporace (banky, investiční společnosti...) – a od nich se také odvíjí míra jejich rizikovosti. Obecně nejméně rizikové bývají státní dluhopisy (vyjma rizikových států) nebo pokladniční poukázky. Naopak korporátní dluhopisy jsou různě rizikové v závislosti na dané společnosti.

Forma dluhopisů

Dluhopisy mohou mít různou formu - dluhopisy na jméno nebo dluhopisy na doručitele. Dluhopisy na jméno je možné převést na jinou osobu a to rubopisem a předáním. U dluhopisu na doručitele může práva vykonávat osoba, která jej vlastní.

Splatnost dluhopisů

Dluhopisy mají různou délku splatnosti, od krátkodobých se splatností do jednoho roku, přes střednědobé, tj. splatnost rok až 10 let, až po dlouhodobé – více než 10 let. Lze s nimi obchodovat i na burze cenných papírů.

Dluhopisy a úroky

U dluhopisů se liší i úrok, který může být buď pevný nebo proměnlivý, případně též nulový – tj. dluhopisy se prodávají s diskontem ze své nominální hodnoty a tento rozdíl je poté pro majitele výnosem. Existují též dluhopisy indexované, jejichž úrok závisí na vývoji indexů mezd, cen, zlata či jiných komodit, a mnoho dalších druhů, které vznikly jako inovace na základě tržní poptávky.

Druhy dluhopisů

Státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou – vydává je vláda nebo příslušné instituce.
Komunální dluhopisy – vydávají je města a obce.
Vyměnitelné dluhopisy – je s nimi spojeno právo na výměnu za jiné dluhopisy nebo právo na výměnu za akcie téhož emitenta.
Prioritní dluhopisy – je s nimi spojeno právo na jejich splácení a vyplácení výnosů.
Sběrné dluhopisy – dluhopisy, které představují souhrn jednotlivých dluhopisů na dané emise.
Hypoteční zástavní listy – u těchto dluhopisů je jmenovitá hodnota a výnos plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů.
Podřízené dluhopisy - dluhopisy, u kterých bude pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným uspokojena až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s vyjímkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.

Zvláštní typy dluhopisů

Sběrný dluhopis – listinný dluhopis, na jehož celkové jmenovité hodnotě se podílí několik eminentů.
Konvertibilní (vyměnitelný) dluhopis - za určitých podmínek dovoluje výměnu za akcie nebo jiný dluhopis.
Opční dluhopis -  s tímto dluhopisem je spojeno předkupní právo na akcie emitenta.
Prioritní dluhopis – s tímto dluhopisem je spojeno právo na přednostní upisování akcií emitenta.

Kdy je nejlepší doba pro nákup dluhopisů?

Měsíc duben je statisticky nejlepší doba pro nákup dluhopisů.

 

Proč investovat do dluhopisů

Lákají vás dluhopisy?

Pokud chcete uložit část svých financí do výhodných dluhopisů a získat atraktivní zhodnocení, napište nám!

T: 255 710 715

Odesláním formuláře souhlasím s užitím osobních údajů

ŽÁDOST O ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O NOVÝCH INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH

  • nové investiční příležitosti
  • horké aktuality
  • důležitá oznámení

Odesláním emailové adresy souhlasím s užitím osobních údajů

Klientské centrum - zlato
+420 255 710 720
Klientské centrum - ostatní produkty
+420 255 710 715
Nabídky spolupráce
+420 255 710 710

Nabídky na propagaci v médiích zasílejte výhradně na media@investice.cz. Jinak budou nabídky považovány za nevyžádanou poštu.

Sledujte nepřetržitě aktuální dění